Dreamy Brand เริ่มเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคตั้งแต่ปี 2545 เปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกด้วยครีมเทียมภายใต้แบรนด์ “คอฟฟี่ดรีมมี่” ที่สร้างสรรค์รสชาติ ให้เข้มข้น ถึงใจ อร่อยไร้กังวลแบบ 0 % โคเลสเตอรอล เพื่อให้เหมาะสาหรับผู้บริโภคที่ต้องการดูแลตัวเอง แต่ยังคงมองหาความอร่อยจากเครื่องดื่มถ้วยโปรด

จากวันนั้นถึงวันนี้ Dreamy Brand ได้เติบโตขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบสาหรับผู้ประกอบการทั้งกลุ่มเครื่องดื่มและเบเกอรี่ โดยมีผลิตภัณท์ออกสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้น อาทิเช่น ดรีมมี่มิลค์กี้ครีม ดรีมมี่วิปปิ้งครีม ดรีมมี่ครีมชีส และดรีมมี่โกโก้พาวเดอร์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการทั้งในเรื่องคุณภาพและความคุ้มค่า ในการใช้งาน

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2537
โดยนายวรภาส มหัทธโนบล โดยมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งการประมง ปศุสัตว์ และการเกษตร ทั้งพืชผักผลไม้
และน้ำมันปาล์ม เพื่อนำทรัพยากรเหล่านี้มาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ สร้างรายได้ให้กับคนไทย รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่นำสมัยเข้ามาใช้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเหล่านี้มีคุณภาพ
และมีประโยชน์แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 โดยนายวรภาส มหัทธโนบล โดยมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งการประมง ปศุสัตว์ และการเกษตร ทั้งพืชผักผลไม้ และน้ำมันปาล์ม เพื่อนำทรัพยากรเหล่านี้มาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ สร้างรายได้ให้กับคนไทย รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่นำสมัยเข้ามาใช้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเหล่านี้มีคุณภาพ และมีประโยชน์แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านผลิตภัณฑ์ และองค์กร

วิสัยทัศน์

” เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารอบแห้ง (DEHYDRATED FOOD) ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เพื่อตอบสนองผู้บริโภคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี “

พันธกิจ

  • มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลา ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • เพิ่มศักยภาพการผลิตและบูรณาการการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีที่ทัน สมัยและมีประสิทธิภาพสูงมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้
  • มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร สร้างโอกาสในการพัฒนาการทำงานและพัฒนาตนเอง เพื่ออนาคตที่ดีของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งมีความปลอดภัยในการทำงาน และมีความสุขในการทำงาน
  • ดำเนินการด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีการสร้างเครือข่ายทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค โดยตรง
  • สร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างบริษัท คู่ค้า และลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อการเติบโต ทางธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนร่วมกัน
  • ตระหนักถึงความสำคัญ และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทฯ

มาตรฐานคุณภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพของโรงงาน

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ออกจากกระบวนการผลิต และจัดส่งถึงมือลูกค้า สินค้าจะต้องได้รับมาตรฐานพื้นฐานและการส่งออกทุกประเทศ จึงเป็นที่มาของระบบคุณภาพที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ และยึดถือปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด